Elberegner.dk er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Energiformer

Der findes en lang række forskellige energiformer og energikilder, som producerer den el, vi bruger i dag. På listen findes både bæredygtige og ikke-bæredygtige energikilder, og selvom vi på verdensplan bruger flest ikke-bæredygtige energikilder i dag, så er det en ambition, at vi på sigt skal bruge flere bæredygtige og vedvarende energikilder. Danmark er et af de lande, som har høje ambitioner herom. Du kan her læse mere om både de vedvarende og ikke-vedvarende energikilder, der bidrager til produktionen af el her.

Atomkraft

Vedvarende Energi

Fossil Energi

Bæredygtig Energi

Biomasse Energi

Biobrændsel

Forskellige former for energi til el

I Danmark benytter vi os af en længere række af forskellige energikilder og energiformer. Særligt er fossile brændstoffer, kul og naturgas populære energikilder. Også selvom disse tre energikilder hverken er vedvarende eller bæredygtige. Målet er dog, at flere af de energikilder, vi producerer og bruger, skal være vedvarende og bæredygtige i fremtiden.

 

Energikilde: Fossile brændstoffer

Fossile brændstoffer hører som energikilde ind under den kategori, man kalder sort energi. Indenfor fossile brændstoffer er olie, gas og kul de primære energikilder. Som navnet indikerer, består energiproduktionen i afbrændinger af naturligt materiale. Fossile brændstoffer bruges blandt andet også til produktion af el.

 

Hvordan produceres denne energikilde?

Energikilden produceres ved, at planter og døde dyr under en årelang periode sammenpresses i jorden, og som resultat heraf udsættes de for et årelangt, meget stort og vedvarende tryk. Det er dette tryk, som skaber energien, som senere udvindes.

Processen med at danne disse energikilder er lang. Faktisk er energikilderne over 100 millioner år gamle, og vi forbruger derfor meget, meget gamle og dyrebare ressourcer, når vi brænder fossile brændstoffer.

 

Nødvendigt med alternative energiformer i Danmark til fossile brændstoffer

I princippet finder de ovenstående processer også sted i dag, men da processen som sagt tager over 100 millioner år, kan processens tempo ikke følge med efterspørgslen og brugen.

Fossile brændstoffer er derved ikke et bæredygtigt alternativ til energiforbrug, da jordens ressourcer på et tidspunkt vil slippe op. Dette hænger sammen med, at processen er meget lang, men forbruget er meget stort. Vi bruger altså derved flere ressourcer, end jorden kan nå at producere.

Potentielt er dette et kæmpestort verdensproblem på sigt, da den måde, vi lever på, og den måde, vores verden hænger sammen på, er afhængig af vores adgang til store mængder af energi og energikilder. Også derfor forskes der i disse år markant i nye og vedvarende energiformer, så vi på sigt ikke står i en situation, hvor vi ikke har energi nok til det forbrug og det behov, vi har.

 

En af de populære energikilder

Der er på verdensplan et stort forbrug af fossile brændstoffer. Et estimat siger, at cirka 80 % af det sammenlagte energiforbrug i verden udgøres af fossile brændstoffer. Særligt er det lande med en eksplosiv udvikling og vækst, som har et særligt omfangsrigt forbrug af fossile brændstoffer. I denne sammenhæng er der tale om lande som for eksempel Kina og Indien.

I takt med at flere og meget store lande udvikler sig både hurtigt og meget markant, bliver verdens udfordringer med at skabe nye former for energiproduktion også større. Jo flere lande vi er, der bruger meget store mængder energi, jo tidligere vil jordens depoter og ressourcer slippe op, og jo større vil behovet for nye, store, vedvarende energikilder være absolut nødvendig for den verden, som vi kender og er en del af i dag.

 

Energikilde: Kul

En anden energikilde er kul. Kul kommer fra de velkendte og omdiskuterede kulminer. Kulminer findes over hele verden, og der opdages til stadighed flere ukendte kulminer. Der er derfor fortsat rigeligt at tage af, når det kommer til ressourcer af kul, selvom kul som ressource heller ikke er hverken vedvarende eller utømmelig.

Af de forskellige energiformer er kul den mindst klimavenlige

Kul er den energikilde, som giver det allerhøjeste drivhusgasudslip overhovedet og er samtidigt den energikilde, hvor ressourcerne er størst, altså den der findes mest af på verdensplan overhovedet. Selvom der stadig opdages nye kulminer, og ressourcerne endnu er omfangsrige, så er kul ligesom fossile brændstoffer heller ikke en vedvarende energikilde.

 

Endnu en af de populære energikilder

På et tidspunkt vil jordens ressourcer af kul slippe op, da vi forbruger ressourcerne hurtigere, end de bliver til. Dog estimerer man, at jordens lager af kul vil vare 200 år endnu med det forbrug af kul, vi har i dag. Kul estimeres til at udgøre cirka 27 % af verdens samlede energiforbrug, og også Danmark er deltagende heri.

Kul er en særligt udskældt energiform. Dette både grundet det store drivhusgasudslip, men også grundet arbejdsforholdene i mange kulminer verden over. Billeder af sammenstyrtede kulminer med indespærrede kulminearbejdere, der arbejder under hårde arbejdsforhold, er velkendte for mange.

 

En af de mindre grønne energikilder i Danmark

Danmark har stadig kulkraftværker, selvom afbrænding af kul medfører udslip af store mængder CO2. CO2 får jordens temperatur til at stige, og dermed er det ikke fordelagtigt i forhold til de klimaudfordringer, vi står overfor. I Danmark bruger vi kul til at producere el og fjernvarme.

 

Energityper: Naturgas

Naturgas hører til i kategorien med fossile brændstoffer. Naturgas produceres, simplificeret fortalt, på havet, ved at døde planter og dyr ophober sig på havbunden, gennemgår en forrådnelsesproces, som danner gasbobler, der efter mange år bliver til gas. Næstefter kul og olie er naturgas den mest populære energikilde på verdensplan.

 

En af de mere klimavenlige energityper af de ikke-vedvarende energityper

Cirka 24 % af verdens samlede energiforbrug kommer fra naturgas, og dette er heldigt, da naturgas anses som den mest klimavenlige energikilde af de fossile brændstoffer. Naturgas udleder nemlig mindre CO2 end de øvrige fossile brændstoffer. Naturgas anvendes primært til el- og varmeproduktion.

 

Alternative energikilder og energiformer: Grøn energi

Der findes også en lang række grønne energikilder. De grønne energikilder er såkaldte vedvarende energikilder. Der findes flere kriterier for, at en energitype kan kategoriseres som grøn. Kriterierne er, at energikilden udleder meget lave mængder CO2, økonomisk set er attraktiv, og at energikilden produceres på bæredygtig vis.

Man taler om bæredygtig produktion af energikilder, når energien kommer fra vedvarende energikilder, der ikke er begrænsede, og derfor ikke slipper op som kul og fossile brændstoffer.

 

En ny tids energi: Solenergi

Som et eksempel på grøn energi er solenergi. Solenergi er en vedvarende energiform, da man kan producere solenergi, så længde solens stråler findes. Da det meste af jordens liv er afhængigt af solens stråler, vil der altså kunne udvindes solenergi, så længe der er øvrigt liv på jorden. Det må siges at være vedvarende.

 

En af de nyere og populære energikilder i Danmark

Solenergi produceres gennem solcelleanlæg. Den grønne energi produceres ved, at solcelleanlæg opfanger solstrålerne og omdanner dem til energi. Selv i overskyet vejr trænger solens stråler igennem skyerne og kan opfanges af solceller, og derfor er potentialet i solenergi stort. Det er ikke begrænset til særligt solrige dage eller varmere og solfyldte himmelstrøg, som nogen måske tror. Solenergi bruges blandt andet også til el.

 

Energikilden skabt i ilttætte tanke: Biogas

Biogas er endnu et eksempel på grøn energi. Biogas bruges primært til produktion af el og varme i kraftvarmeværker. Biogas produceres ved en forrådnelsesproces, hvor organisk materiale som for eksempel landbrugsdyrs afføring og organisk affald fra fødevareindustrien nedbrydes i et såkaldt iltfrit miljø med naturlige tarmbakterier. Det iltfrie miljø kreerer man ofte i store lukkede tanke uden ilt. Det iltfrie miljø er nødvendigt for, at gassen kan produceres.

 

En af Danmarks energikilder: Vindenergi

I Danmark er vi både kendte og anerkendte for vores vindmølleproduktion. En tredje form for grøn energi er vores vindenergi. Vindenergi produceres af vindmøller og opstår af vindmøllernes vingers omdrejninger.

 

Energikilder i Danmark: Magneter og spoler producerer grøn energi

Vindmøllernes omdrejninger får en såkaldt rotor med magneter til at rotere. Disse bevægelser er årsagen til, at vindmøllerne producerer den energiform, man kalder vekselstrøm. Dette sker ved, at magneterne sidder på store spoler med dertilhørende ledninger. Når magneterne under vindmøllevingernes omdrejninger passerer spolerne, sætter de elektronerne i ledningerne i bevægelse. Det er derfor en indre mekanisme i vindmøllerne, der producerer energien, blot ved videns liv og bevægelse.

Vind er en naturlighed på vores planet, og den vil altid være et vilkår på jorden, så længe jorden er til. Derfor er vindenergi også et vedvarende og bæredygtigt alternativ til energiproduktion.

 

Energi skabt på havet

Mange vindmøller er placeret på havet i såkaldte havvindmølleparker. Denne placering er særdeles strategisk, da vinden på havet er kraftigere. De fleste kender nok til følelsen af, at det blæser mere ude ved kysterne end længere inde i landet. Det er dette forhold, man benytter sig af, når man placerer vindmøller ude på havet. I Europa er vindenergi fra vindmøller den type af grøn energi, der producerer mest strøm.

 

Man vil satse endnu mere på vindenergi i fremtiden

Selvom vindmøller bliver beskyldt for både at være grimme og at generere en meget generende støj, for dem der bor tæt på dem, vil man i fremtiden satse endnu mere på, at vindmøller skal stå for en endnu større procentdel af energiproduktionen på verdensplan, end de gør i dag. Ligeledes forsker man meget i at optimere og udvikle vindenergien endnu mere. Man forsker blandt andet i at udvikle såkaldte flydende havvindmøller, som skal bevæge sig derhen, hvor det blæser mest og derved få endnu mere ud af vinden, end man gør i dag.

Træt af høje elregninger?
Find de bedste priser her

Klogere på grøn energi?

Er du interesseret i at lære mere om energi, og hvordan du kan gøre din bolig mere grøn?
Skriv dig på vores liste herunder, bliv klogere direkte i din indbakke.

klog-paa-groen-energi
Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Elberegner.dk er reklamefinansieret

Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.

Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.

Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.